Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2012

pleasure
0481 39d6
Reposted frompetkaa petkaa viamishasta mishasta
pleasure
2286 2902
OSOBISTY KWEJK
Reposted fromnikotyna nikotyna viakulkacurly kulkacurly
pleasure
0968 5e5e 500
Reposted fromdeusexmachina deusexmachina viakulkacurly kulkacurly
pleasure
4691 4282
Reposted fromtheRumor theRumor viaspontaniczna spontaniczna
pleasure
3006 d282
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J
pleasure
3425 ecdf
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J
pleasure
Przyjedź, przyjedź... PRZYJEDŹ!!!! 
Reposted byangeliquee angeliquee
pleasure
1331 2bbe
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamishasta mishasta
pleasure
Reposted fromkulkacurly kulkacurly viamishasta mishasta
pleasure
pleasure
Reposted frombuffy buffy viamishasta mishasta
pleasure
delete my number and keep the baby
pleasure
życzę Ci wyrzutów sumienia z powodu mojej osoby .
Reposted fromcenturylove centurylove viamishasta mishasta
pleasure
pleasure
Bądź ze mną, Przecież wiesz, że będzie Ci ze mną dobrze. Niczego Ci nie zabraniam. Możesz dalej imprezować z kolegami. Tylko...między jednym, a drugim piwem musisz po prostu mnie kochać. I to wystarczy.
— wystarczy mi to, kocie.
Reposted fromlivhanna livhanna viamishasta mishasta
pleasure
Chcę wiedzieć kim teraz dla Ciebie jestem.
pleasure
4168 5bd5
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamishasta mishasta
pleasure
Cierpię na nadmiar idiotów w moim życiu.
— ano
Reposted fromkashi kashi viamishasta mishasta
pleasure

Nie płacz nad czymś, co nie płacze nad tobą.

— S. Mrożek
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viamishasta mishasta
pleasure
Nie mogę przestać bać się o siebie w Twoim życiu
Reposted fromvstane vstane viamishasta mishasta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl